Posts Tagged ‘rejoice’

!cid_73928743-773D-47E5-B066-8F82C0F99FC6@local

ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ

Επέστρεφε συχνά καί παίρνε με,

αγαπημένη αίσθησις επέτρεφε καί παίρνε με—

όταν ξυπνά τού σώματος η μνήμη,

κ’ επιθυμία παληά ξαναπερνά στό αίμα

όταν τά χείλη καί τό δέρμα ενθυμούνται,

κ’ αισθάνονται τά χέρια σάν ν’ αγγίζουν πάλι.

Επέστρεφε συχνά καί παίρνε με τήν νύχτα,

όταν τά χείλη καί τό δέρμα ενθυμούνται…

COME BACK

 

Come back often and take me,

beloved sensation, come back and take me—

when the memory in my body awakens,

and the old desire again runs through my blood;

when the lips and the skin remember

and the hands feel as if they were touching again.

Come back often and take me at night,

when the lips and the skin remember…

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ

Τό πλούσιο σπίτι είχε στήν είσοδο

έναν καθρέπτη μέγιστο, πολύ παλαιό

τουλάχιστον πρό ογδόντα ετών αγορασμένο.

Ένα εμορφότατο παιδί, υπάλληλος σέ ράπτη

(τές Κυριακές, ερασιτέχνης αθλητής),

στέκονταν μ’ ένα δέμα. Τό παρέδοσε

σέ κάποιον τού σπιτιού, κι αυτός τό πήγε μέσα

νά φέρει τήν απόδειξι. Ο υπάλληλος τού ράπτη

έμεινε μόνος, καί περίμενε.

Πλησίασε στόν καθρέπτη καί κυττάζονταν

κ’ έσιαζε τήν κραβάτα του. Μετά πέντε λεπτά

τού φέραν τήν απόδειξι. Τήν πήρε κ’ έφυγε.

Μά ο παλαιός καθρέπτης πού είχε δεί καί δεί

κατά τήν ύπαρξί του τήν πολυετή

χιλιάδες πράγματα καί πρόσωπα

μά ο παλαιός καθρέπτης τώρα χαίρονταν,

κ’ επαίρονταν πού είχε δεχτεί επάνω του

τήν άρτιαν εμορφιά γιά μερικά λεπτά.

THE MIRROR BY THE ENTRANCE

The wealthy house had in its entry way

a huge, quite old mirror;

bought at least eighty years ago.

A very handsome young man, a tailor’s employee,

(on Sundays an amateur athlete)

stood there holding a parcel. He gave it

to a member of the household, who went inside

to get a receipt. The tailor’s employee

was left alone, and waited.

He went close to the mirror and had a look

at himself and he adjusted his tie. Five minutes later

they brought him the receipt. He took it and left.

But the old mirror that had seen and seen,

during its long years of life,

thousands of things and faces;

the old mirror rejoiced now,

and felt proud that it had received

that gorgeous beauty for a few minutes.

Constantine Cavafy-Poems/Translation by Manolis Aligizakis

Κωνσταντίνος Καβάφης-Ποιήματα/Μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη

www.libroslibertad.ca

www.ekstasiseditions.com