Archive for 02/04/2021

Tasos Livaditis-Selected Poems

Posted: 02/04/2021 by vequinox in Literature

ΓΥΜΝΑ ΧΕΡΙΑ

     Κανείς δε θα μάθει ποτέ με πόσες αγρύπνιες συντήρησα τη ζωή

μου, γιατί έπρεπε να προσέχω, κινδυνεύοντας κάθε στιγμή απ’ την

καταχθόνια δύναμη, που κρατούσε αυτήν την αδιατάρακτη τάξη,

φυσικά, όπως ήμουν φιλάσθενος, τέτοιες προσπάθειες με κούραζαν,

προτιμούσα, λοιπόν, πλαγιασμένος να βλέπω κρυμμένο το μυστικό

που φθείρουμε ζώντας, και πώς θα επιστρέψουμε με άδεια χέρια

      και συχνά αναρωτιόμουν, πόσοι να υπάρχουν, αλήθεια, στο σπί-

τι, καμιά φορά, μάλιστα, μετρούσα τα γάντια τους για να το εξα-

κριβώσω, μα ήξερα πως ήταν κι οι άλλοι, που πονούσαν με γυμνά

χέρια, άλλοτε πάλι έρχονταν ξένοι που δεν ξανάφευγαν, κι ας μην

τους έβλεπα, έβλεπα, όμως τους αμαξάδες τους που γερνούσαν και

πέθαιναν έξω στο δρόμο,

       ώσπου βράδιαζε σιγά σιγά, κι ακουγόταν η άρπα, που ίσως,

βέβαια, και να μην ήταν άρπα, αλλά η αθάνατη αυτή θλίψη που

συνοδεύει τους θνητούς.

EMPTY HANDS

     No one will ever learn with how many nights in vigil I maintained

my life as I had to be careful at every moment in danger of the sinister

power that preserved this undisturbed order, of course, as I was prone

to sickness such efforts tired me, therefore I preferred to lay down and

watch after the hidden secret we wear out in our lives and how we’ll

return with empty hands

     and often I asked myself how many people really live in the house

in fact sometimes I counted their gloves to confirm it although I knew

there were the others who were in pain with empty hands; again at

other times foreigners would come never to leave again even if I

couldn’t see them however I saw their carriage men growing old and

dying out in the street

     until night slowly came and you could hear the harp that perhaps,

most certainly, wasn’t an harp but the immortal sorrow that escorts

the mortals.

Red in Black, poetry by Manolis Aligizakis

Posted: 02/04/2021 by vequinox in Literature

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός ήταν να τους ελευθερώσουν

απ’ τα σπίτια τους

απ’ τα βουκολικά

ειρηνικά άσματα τους

απ’ τα απογεύματα Σαββάτου

απ’ τους ήρεμους περίπατους στο πάρκο

απ’ τις στιγμές μεσημεριανού διαλογισμού

σκοπός μας ήταν να τους ελευθερώσουμε

απ’ τους εαυτούς τους

είπε ο στρατηγός

κι οι βόμβες έπεσαν χιλιάδες

και μ’ απαράμιλλη ακρίβεια

διαταγή γι’ αντικατάσταση

στάλθηκε στο εργοστάσιο βομβών

μηχανές σε υπερταχύτητα

σχεδιάζουν νέα μοντέλλα

καινούριες εκρυκτικές κατασκευές

σκοπός μας ήταν να τους ελευθερώσουμε

απ’ την απαίσια ειρήνη τους

GOAL

Goal was to set them free

to liberate them from houses

from peaceful bucolic songs

from Saturday matinees

from solemn saunter in the parks

from silent high-noon meditating

our goal was to free them

from themselves

general said whimsically

and thousands of bombs fell

with unprecedented accuracy

replacement order emailed

to bomb factory, machines

in overdrive calibrating

new models, new explosive might

our goal was to liberate them

from their despicable peace

Constantine P. Cavafy-Poems

Posted: 02/04/2021 by vequinox in Literature

ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΩΣ

Είν’ ένας γέροντας. Εξαντλημένος και κυρτός

σακατεμένος απ’ τα χρόνια, κι από καταχρήσεις,

σιγά βαδίζοντας διαβαίνει το σοκάκι.

Κι όμως σαν μπεί στο σπίτι του να κρύψει

τα χάλια και τα γηρατειά του, μελετά

το μερτικό που έχει ακόμη αυτός στα νειάτα.

Έφηβοι τώρα τους δικούς του στίχους λένε.

Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν η οπτασίες του.

Το υγιές, ηδονικό μυαλό των,

η εύγραμμη, σφιχτοδεμένη σάρκα των

με την δική του έκφανσι του ωραίου συγκινούνται.

VERY SELDOM

He is an old man. Worn out and hunched,

maimed by the years, and his own excesses,

walking slowly he crosses the narrow street.

And yet as he enters his house and hides

his old age and his terrible condition, he contemplates

the share he still has of youth.

Ephebes recite his verses now.

His visions flash through their lively eyes.

Their healthy, lustful minds,

their firm, well-shaped bodies,

are stirred by the way he expressed beauty.

Paul Delvaux: Secret Facets of Surrealism

Posted: 02/04/2021 by vequinox in Literature

A R T L▼R K

download (7) Sleeping Venus (1944)

On the 23rd of September 1897, Belgian painter and printmaker Paul Delvaux was born in Antheit, Belgium. His original style and the mysterious, almost mystical, themes he employed in his art, place him outside ‘the box’ of any formal art movement. Between 1920 and 1924, Delvaux studied at the Académie des Beaux-Arts in Brussels. His early work was close to Social Realism; in the late 1920s, he was strongly influenced by Flemish Expressionism. But in 1934 his interest shifted towards Surrealism, especially the paintings of Giorgio de Chirico. However, he was never formally a member of the Surrealist movement, and was not in sympathy with its political aims. All of Delvaux’s personal friendships influenced him in one way or another. With James Ensor he shared a love of skeletons, and the work of Rene Magritte really cemented the idea of surrealist-realism in Delvaux’s art.

51l5WmBxk8LMost of his paintings show…

View original post 795 more words

Αρχαία Φωτική

Posted: 02/04/2021 by vequinox in Literature

ΕΛΛΑΣ

Η Ρωμαϊκή αποικία η  Φωτική βρίσκεται στην σημερινή περιοχή του Αγ. Δονάτου (Σαμέτια) και ιδρύθηκε το 167 π.χ. Στην θέση αυτή βρέθηκε η σαρκοφάγος του Βασιλιά της Ηπείρου Πύρου, όπου σήμερα βρίσκεται στο μουσείο Ιωαννίνων.  Αιτία της δημιουργίας της ήταν ο Ρωμαϊκός αποικισμός. Εξαιτίας αυτού, δημιουργήθηκαν και άλλες αποικίες όπως αυτή της Νικόπολης.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της επαρχίας της Θεσπρωτίας καθώς παρατηρήθηκε μεταφορά πληθυσμού από γειτονικές περιοχές στην νεοσύστατες πόλεις.  Η ακριβής θέση της (Λιμπόνι), φανερώθηκε, με την εύρεση 2 επιγραφών. Η πρώτη επιγραφή βρέθηκε το 1890 και περιέχει κείμενο αφιερωμένο στον Ρωμαίο έπαρχο, Σέξτο Πομπήιο Σαμπίνο. Είναι γραμμένη στα Λατινικά και χρονολογείτε στο τέλος του 3ου π.Χ αιώνα. Το 1906 βρέθηκε και η δεύτερη επιγραφή, η οποία είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα.Το περιεχόμενο της, είναι το κάτωθι ψήφισμα των πολιτών της Φωτικής:

ΤΩ ΚΡΑΤΙΣΤΩ ΑΙΛΙΟ ΑΙΛΙΑΝΩ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΝΟΝΙΩΝ ΑΛΛΑ…

View original post 713 more words