῎Εθνος ἀνάδελφον – Χρῆστος Α. Σαρτζετάκης

Posted: 25/03/2017 by vequinox in Literature

the Tempest Ahead

῎Εθνος ἀνάδελφον

https://plus.google.com/u/0/collection/UIUeV

portreto«῎Εθνοςἀνάδελφον»

῎ΗδηἀπὸτῶνπρώτωνἡμερῶντῆςΠροεδρικῆςτουθητείας, καὶσυγκεκριμένωςκατὰτὴνδιάρκειανἐπισκέψεώςτουεἰςστρατιωτικὰςμονάδαςκατὰτὴνἡμέραντοῦΠάσχα 1985, ΧρῆστοςΑ. Σαρτζετάκηςἐπεσήμανε, παρουσίᾳτοῦΠρωθυπουργοῦ᾽ΑνδρέαΠαπανδρέου, εἰςδημοσίαςπρὸςτὴνκρατικὴτηλεόρασιδηλώσειςτουτὴνψηλαφητὴἀλήθεια, ὅτιἐμεῖςοἱ῞Ελληνεςεἴμεθα «῎Εθνοςἀνάδελφον»,ἀφοῦσυγγενικάμαςἔθνηδὲνὑπάρχουν·κατ᾽ἀντίθεσιπρὸςἄλλουςλαούς, ποὺδὲνεἶναιμόνοι, ἀλλὰδιαθέτουν  συγγενεῖς, ὅπωςοἱσλαβικοὶλαοί, οἱἀραβικοί, οἱἀγγλοσάξωνες, οἱλατινογενεῖςλαοί, κλπ.

 ῾Ηἐπισήμανσιςαὐτὴἔγινεεἰςτὸπλαίσιονμερίμνηςγιὰτὴνμεγαλύτερηἐνεργοποίησιτῶνἐθνικῶνμαςδυνάμεων,ὅτανὅλοισυνειδητοποιήσουμετὶςσυνέπειεςτῆςἀνωτέρωἀληθείας. ᾽Αφοῦ, στερούμενοισυγγενῶν, δὲνἔχουμενὰπεριμένουμεσὲκρίσιμεςπεριστάσειςτίποτεκαὶἀπὸκανένακαὶθὰ

View original post 8,337 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s