Ἀρτέμης ~ Mashup Sessions II 07. Χορικὰ Ἀποκάλυψης – Κεφάλαιο 13 / Ἡρακλείτειον

Posted: 12/03/2017 by vequinox in Literature

the Tempest Ahead

Μὴ ταχὺς Ἡρακλείτου ἐπ’ ὀμφαλὸν εἴλεε βίβλον
τοὐφεσίου· Mάλα τοι δύσβατος ἀτραπιτός.
ὄρφνη καὶ σκότος ἐστὶν ἀλάμπετον·
ἢν δέ σε μύστης εἰσαγάγῃ, φανεροῦ λαμπρότερ’ ἠελίου.

Νόμος καὶ βουλῆι πείθεσθαι ἑνός.
Tά δὲ πάντα οἰακίζει Kεραυνός.
Ὁδὸς ἄνω κάτω μία καὶ ὡυτή.
Eἷς ἐμοὶ μύριοι ἐὰν ἄριστος ἦι.
Aὔη ψυχὴ σοφωτάτη καὶ ἀρίστη.
Πάντα ψυχῶν εἶναι καὶ δαιμόνων πλήρη.
Σοφόν ἐστι πάντων κεχωρισμένον.
Αἰὼν παῖς ἐστὶ παίζων πεσσεύων.
Δεῖ γὰρ τὸν χαρίεντα, μήτε ῥυπᾶν,
μήτε αὐχμεῖν, μήτε βορβώρωι χαίρειν.
Ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν.
Οὐ δεῖ ὥσπερ καθεύδοντας ποιεῖν καὶ λέγειν.

Ἡρακλείτειον, πῦρ ἀείζωον!
Ἡρακλείτειον, ἐστὶν ἀΐδιον!

Πᾶν ἑρπετὸν πληγῆι νέμεται.
Διαφερόμενον γὰρ ἀεὶ ξυμφέρεται.
Πολυμαθίη νόον ἔχει οὐ διδάσκει.
Τὸ μὴ δῦνόν πoτε πῶς ἂν τίς λάθοι;
Ἐδιζησάμην ἐμεωυτόν.
Θυμῶι μάχεσθαι χαλεπόν.
Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ.
Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι.
Ἁμονίη ἀφανὴς φανερῆς κρείττων.
Ψυχῆς ἐστι λόγος ἑαυτὸν αὔξων.
Εἶναι γὰρ ἓν τὸ σοφόν, ἐπίστασθαι γνώμην,
ὀτέη ἐκυβέρνησε πάντα διὰ…

View original post 57 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s