Ντέιβ Ἔγκερς (Dave Eggers): Σχετικὰ μὲ τὸν ἄνδρα ποὺ ἄρχισε νὰ πετάει ὅταν τὴν γνώρισε

Posted: November 16, 2016 by vequinox in Literature

Πλανόδιον - Ιστορίες Μπονζάι

EggersDave-SchetikameTonAntra...-Eikona-03

Ντέ­ιβ Ἔγ­κερς (Dave Eggers)

 

Σχε­τι­κὰ μὲ τὸν ἄν­δρα ποὺ ἄρ­χι­σε νὰ πε­τά­ει

ὅ­ταν τὴν γνώ­ρι­σε

 

(About The Man Who Began Flying After Meeting Her)

 

O-Omikron-SomataΤΑΝ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΣΕ καὶ ἄ­ρε­σε τό­σο πο­λὺ ὁ ἕ­νας στὸν ἄλ­λον, ἦ­ταν σὰν νὰ ἄ­κου­γε τὰ πάν­τα πιὸ κα­θα­ρὰ ἀ­πὸ πρίν, σὰν νά ’­βλε­πε πιὸ ἔν­το­νες τὶς γραμ­μὲς τοῦ κό­σμου γύ­ρω του. Συ­νε­χῶς ἦ­ταν σὲ ἐ­γρή­γορ­ση, ἔ­νι­ω­θε ἐ­ξυ­πνό­τε­ρος, σκε­φτό­ταν ὅ­λο και­νού­ρια πράγ­μα­τα γιὰ νὰ κά­νει στὸν ἐ­λεύ­θε­ρό του χρό­νο. Συλ­λο­γι­ζό­ταν δρα­στη­ρι­ό­τη­τες οἱ ὁ­ποῖ­ες νω­ρί­τε­ρα μπο­ρεῖ νὰ ἦ­ταν ἀ­μυ­δρὰ ἐν­δι­α­φέ­ρου­σες, μὰ τώ­ρα ἔ­μοια­ζαν νὰ ἐ­πεί­γουν, καὶ τὶς ὁ­ποῖ­ες ἔ­πρε­πε, ἐν­νο­εῖ­ται αὐ­τό, νὰ πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μὲ τὴ νέ­α του σύν­τρο­φο. Ἤ­θε­λε νὰ πε­τά­ξει μα­ζί της μέ­σα σὲ κεῖ­νες τὶς ἐ­λα­φρι­ὲς ἱ­πτά­με­νες κα­τα­σκευ­ές. Πάν­το­τε τὸν ἕλ­κυ­αν τὰ ἀ­νε­μό­πτε­ρα καὶ τὰ αἰ­ω­ρό­πτε­ρα, τὰ ἀ­λε­ξί­πτω­τα καὶ τὰ ἀ­νε­μο­πλά­να, καὶ πί­στευ­ε πὼς τώ­ρα αὐ­τὸ θὰ γι­νό­ταν μιὰ πλευ­ρὰ τῆς νέ­ας τους ζω­ῆς μα­ζί: θὰ ἦ­ταν τὸ ζευ­γά­ρι ἐ­κεῖ­νο ποὺ θὰ…

View original post 562 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s